Tevhidi, implikimet e tij për mendimin dhe jetën

CHF16.00

9 stok

Në qoftë se koncepti i tevhidit është qendror për Islamin dhe për gjithçka tjetër islame, kjo është kështu për shkak të pozicionit qendror që ka ai për ekzistencën dhe gjithçka që ekziston. Në të vërtetë, shkenca islame. qoftë fetare, morale a natyrore në esencë është një kërkim për ta zbuluar rendin që është nën botën e larmishme të multiplicitetit.

Titulli: Tevhidi, implikimet e tij për mendimin dhe jetën
Titulli i origjinalit: AL-TAWHID: Its Implications for Thought and Life
Autori: Ismail Raxhi el-Faruki
Përktheu: Rejhan Neziri
Boton: Logos-A
Biblioteka: Mendimi islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Rexhep Zllatku
Redaktor artistik: Edi Agagjyshi
Rodaktor teknik: Afrim Gashi
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Pergatitja kompjuterike: Focus 2006
Shtypi: Focus Print — Shkup

Në qoftë se koncepti i tevhidit është qendror për Islamin dhe për gjithçka tjetër islame, kjo është kështu për shkak të pozicionit qendror që ka ai për ekzistencën dhe gjithçka që ekziston. Në të vërtetë, shkenca islame. qoftë fetare, morale a natyrore në esencë është një kërkim për ta zbuluar rendin që është nën botën e larmishme të multiplicitetit.

Punimi i shehidit dr. lsmail Raxhi el-Faruki lidhur me temën e tevditit, lexuesit nuk i siguron vetëm një shikim mbi doktrinën boshte të Islamit, por për më tepër. atij i mundëson që këtë doktrinë ta kuptojë nga një sërë aspektesh të ndryshme. Në përpjekje për t’i shpjeguar të vërtetat e thjeshta të doktrinës së njësisë, dr. El-Faruki prek një spektër të gjerë lëndësh duke futur në diskutimin e tij elemente nga historia, fetë komparative, antropologjia, filozofia, etika, epistemologjia, arkeologjia dhe nga fusha të tjera. Si i tillë koncepti i tij për terhidin është i pasur në thellësinë e erudicionit të tij, i begatë në perceptimet e tij. Në të vërtetë është kjo vepër që më shumë se të tjerat, e reflekton mendimin e plotë dhe origjinal të Dr. el-Farukit.

Kategoritë

Tevhidi, implikimet e tij për mendimin dhe jetën