Trajtesa mbi Imanin

CHF5.00

5 stok

Ky libër paraqet një provë se tokat shqiptare të populluara me muslimanë paraqesin gurrë të pashterrshme për historinë, kulturën dhe traditën tonë Islame. Libër i shkruar në trajtë të veprave apologjetike klasike nga një autor jo shumë i njohur shqiptar i fundshekullit XIX dhe fillimshekullit XX.

Category: Tags: ,

Autor: Trajtesa mbi Imanin
Autor: Hasan Fehmi Efendiu
Përktheu nga Osmanishtja: Dhulkarnejn Vardari
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Rexhep Zllatku
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik dhe faqosës: Azem Zaimi
Mbikëqyrës i shtypit: Immer Goxhufi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Ky libër paraqet një provë se tokat shqiptare të populluara me muslimanë paraqesin gurrë të pashterrshme për historinë, kulturën dhe traditën tonë Islame. Libër i shkruar në trajtë të veprave apologjetike klasike nga një autor jo shumë i njohur shqiptar i fundshekullit XIX dhe fillimshekullit XX.

Libërthi i autorit shkupjan Hasan Fehmi efendiut, me titull Trajtesa mbi imanin, që e kemi para vetes të përk thyer nga osmanishtja, paraqet edhe një “provë” se tokat shqiptare të populluara me muslimanë paraqesin gurrë të pashtershme për historinë, kulturën dhe traditën tonë is lame. Autori në fjalë pason traditën e pasur të Suzi Priz renit, Mesih Prishtinasit, Isak Çelebiut nga Shkupi, Jahja bej Dukagjinit nga shekujt XVI-XVII, të shkrimtarëve të letërsisë me alfabet arab, Muhamet Kyçykut e Ibrahim Nezimit, dhe të rilindasve, si: Naim e Sami Frashërit, Re xhep Vokës, Tahir Boshnjakut e Dervish Himës në she kujt XIX-XX dhe shumë të tjerëve gjatë shekujve të ka luar.

Njëherit, libërthi në fjalë paraqet edhe një dëshmi se krijimet e autorëve muslimanë, ndonëse në masë të madhe të injoruara, madje edhe të shtrembëruara e falsifikuara nga intelektualët shqiptarë (provatikanë dhe anti muslimanë), megjithatë po gjejnë rrugë për të parë dritën e botimit, për t’iu bërë të njohura opinionit mësimdashës. Këtë realitet e ka vërejtur qysh moti edhe profesor Hasan Kaleshi (Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame, Pri zren, 1411/1991, më vonë Mahmud Hysa (Alamiada shoi ptare, I-II, Shkup, 2001), madje edhe vetë autori i këtyre rreshtave në disa shkrime, si dhe disa autorë të tjerë.

Libërthi i autorit shkupjan Hasan Fehmi efendiut, me titull “Trajtesa mbi imanin”, që e kemi para vetes i cili është përkthyer nga osmanishtja, paraqet edhe një “provë” se tokat shqiptare të populluara me muslimanë paraqesin një gurrë të pashtershme për historinë, kulturën dhe traditën tonë islame. Autori në fjalë pason traditën e pasur të Suzi Prizrenit, Mesih Prishtinasit, Isak Çelebiut nga Shkupi, Jahja bej Dukagjinit nga shekujt XVI-XVII, të shkrimtarëve të letërsisë me alfabet arab, Muhamet Kyçykut e Ibrahim Nezimit, dhe të rilindasve, si: Naim e Sami Frashërit, Rexhep Vokës, Tahir Boshnjakut e Dervish Himës në shekujt XIX-XX, dhe shumë të tjerëve gjatë shekujve të kaluar.

Kategoritë

Trajtesa mbi Imanin