Trajtesa të zgjedhura islame dhe shkencore III

CHF16.00

4 stok

Profesori i nderuar i shtjellon këto tema në librin e tij:

Titulli: Trajtesa të zgjedhura islame dhe shkencore III
Autor:  Prim. med. dr. sc. Ali F. Iljazi
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Radhitja kompjuterike: Ardian Kurhasani
Faciosja & Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Print Ism – Shkup

Profesori i nderuar i shtjellon këto tema në librin e tij:

A THUA KJO JETË ËSHTË LOJË DHE ARGËTIM?, PËRKUFIZIMI I LOJËS, ASPEKTET E (FER) LOJËS, SHKOLLAT E MENDIMIT, SELEKTOR, PËRSE NUK SHËNOJMË GOLA?, KËNDI PËR MEDITIM, ÇFARË ËSHTË LUMTURIA?, BESIMI – BURIM I LUMTURISË , LUMTURIA ËSHTË NË LARGIMIN NGA HARAMI, LUMTURIA DHE FALËNDERIMI NË BEGATI, BALSAMI I LUMTURISË NGA ASPEKTI KUR’ANOR, FORMIMI I MIQËSIVE, PRECIZITETI GJUHËSOR, ARTI I UDHËHEQJES SE DIALOGUT, ÇFARË DOBI VEREHEN NË KËTË DIALOG?, SI DO TË DUKEJ DIALOGU I MËPARSHËM NË KOHËN TONË?,BEGATITË MË TË MËDHA TË ALL-LLAHUT, BEGATIA E PARË: GJUHA, E CILA PËRMEND ALL-LLAHUN, BEGATIA E DYTË: ZEMRA, E CILA FALËNDERON, BEGATIA E TRETË: TRUPI, I CILI NË SPROVA DURON, BEGATIA E KATËRT: GRUAJA E MIRË, DËSHMIMI I BESIMIT TË SINQERTË, TURPIT DHE MORALIT , ÇFARË SHKATËRRON VËLLAZËRIMIN MUSLIMAN?, ARTI I BASHKIMIT TË ZEMRAVE, MBIZOTËRIMI I HIDHËRIMIT, MËNJANIMI I KEQBËRJES DHE URREJTJËS, SAKRIFICA E FAMËS DHE E PASURISË NË RRUGËN E ALLAHUT, PËRBALLIMI I GABIMEVE TË TË TJERËVE, VETËLLOGARITJA, DIAGNOZA DHE SHËRIMI I UMMETIT, LAKMIA NA BËN TË DOBËT, GATISHMËRIA PËR SAKRIFICË ËSHTË BURIM I FUQISË, ASPEKTI PSIKOLOGJIK I NAMAZIT, ABDESI, DOBITË E NAMAZIT NË KOHËN E SOTIT, DURIMI ËSHTË DRITË, FILOZOFIA E HESHTJES, GËNJESHTRA SI SËMUNDJE PSIKIKE, HIXHRETI – EPOKË E ARTË NË HISTORINË ISLAME, INTELEGJENCA E GJENERATËS SË PARË TË ISLAMIT, FUQIA E VËZHGIMIT, PARASHIKIMI PRECIZ, HIXHRETI NË ABISINI, MËNYRA E HIXHRETIT NË MEDINE, SHEMBULLI I VETINICIATIVËS NË KUR’AN, KAPTINA EL KEUTHER – SHIFËR E MILENIUMIT, KAPTINA KEHF (SHPELLA), MBI KATËR SPROVAT DHE SHPËTIMI PREJ TYRE, TREGIMI I PARË AS’HABUL KEHF, TREGIMI I DYTË – KOPSHTARI MENDJEMADH DHE BESIMTARI I VARFËR, TREGIMI I TRETË – MUSAI [ALEJHIS-SELAM] DHE HIDRI [ALEJHIS-SELAM], TREGIMI I KATËRT – DHULKARNEJNI [ALEJHIS-SELAM], KATËR SPROVAT E KËSAJ BOTE JANË TË PËRMBLEDHURA NË KAPTINËN EL KEHF, FËRKIMI NË MES GJENERATAVE, KONTROLLI I ZEMËRIMIT NË MËNYRËN ISLAME, ÇFARË NDODHË NË ORGANIZMIN TONË GJATË ZEMËRIMIT DHE SI MUND TA MPOSHTIM ATË?, KRENARIA E MULTIUNIVERSIT, LIGJËRATA E SHKURTËR SIMBOLIZON DITURINË E MADHE, MELODIA E UNIVERSIT, TË CILËN NJERËZIT NUK E KUPTOJNË, MESAZHI KURANOR NGA PERIFERlA E QYTEM, ANATOMIA E INTELEKTIT DIKTATORIAL DHE VARIACIONET E TIJ, SISTEMI I ORGANIZUAR DHE INDIVIDËT, HISTORIA PËRSËRITET ETJ……

Kategoritë

Trajtesa të zgjedhura islame dhe shkencore III