POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Tregime për fëmijë

CHF24.90

1 stok

Vërtet , sinqeriteti është prej etikës më të lartë islame . Sinqeritetin duhet që çdo musliman ta zotërojë . Ne tashmë e pamë se si ky njeri e la çdo mëkat si rezultat i lënies së gënjeshtrës dhe shfaqjes të së vërtetës . Përkitazi me këtë , i Dërguari ( lavdërimi dhe paqja e All – llahut qofshin mbi të ) ka thënë : “ Kapuni për sinqeritetin ngase sinqeriteti ju drejtor nga bamirësia , ndërsa bamirësia ju shpie në xhenet . Vërtet , njeri . vazhdon të thotë të vërtetën deri sa të shkruhet tek All – llahu i Lartë suar si i sinqertë . Largohuni prej gënjeshtrës ngase gënjeshtra ji drejton nga marrëzitë , e marrëzitë ju shpijnë në zjarr . Njeriu vazh don të gënjejë derisa të shkruhet tek All – llahu i Lartësuar s gënjeshtar

Titulli i librit: TREGIME PËR FËMIJË
Titulli në origjinal : Hikajat ‘ amu Mahmuud lil – etfal
Autor : Mahmud Misrij
Përktheu : Sarandë Berisha – Smajli
Recenzoi : Ilmi Rexhepi
Ilustrimet dhe kopertina : Bashkim Zabërgja
Korrektor : Kreshnik Telqiu  Gjurma . T
Shtëpia Botuese “ Gjurma – botime “
Në këtë libër janë përfshirë tregime,të cilat janë të bazuara në ngjarje të vërteta që nëpërmjet këtyre ngjarjeve mësojmë virtytet e larta morale njerzore dhe na kujtojnë ata që bëjnë vepra të liga i pret përfundim i keq.
Vërtet , sinqeriteti është prej etikës më të lartë islame . Sinqeritetin duhet që çdo musliman ta zotërojë . Ne tashmë e pamë se si ky njeri e la çdo mëkat si rezultat i lënies së gënjeshtrës dhe shfaqjes të së vërtetës . Përkitazi me këtë , i Dërguari ( lavdërimi dhe paqja e All – llahut qofshin mbi të ) ka thënë : “ Kapuni për sinqeritetin ngase sinqeriteti ju drejtor nga bamirësia , ndërsa bamirësia ju shpie në xhenet . Vërtet , njeri . vazhdon të thotë të vërtetën deri sa të shkruhet tek All – llahu i Lartë suar si i sinqertë . Largohuni prej gënjeshtrës ngase gënjeshtra ji drejton nga marrëzitë , e marrëzitë ju shpijnë në zjarr . Njeriu vazh don të gënjejë derisa të shkruhet tek All – llahu i Lartësuar s gënjeshtar .
Bamirësia me fëmijët dhe edukimi i tyre janë përmbushje e përgjegjësisë , kurse braktisja e tyre dhe pakujdesia për të drejtat e tyre janë tradhti dhe mashtrim . Shumë muslimanë gjenden para një çështjeje mjaft komplekse : Si t’i edukojnë fëmijët e tyre ? E pashë të udhës që t’u drejtohem sinqerisht që t’u jap disa këshilla baballarëve dhe nënave në mënyrë që të mësojnë se mënyra për të pasur një fëmijë të edu kuar nuk mund të arrihet përveçse përmes mësimeve të All – llahut dhe sunetit të të Dërguarit Muhammed ( lavdërimi dhe paqja e All – llahut qofshin mbi të ) si dhe ecjes dhe afrimit me të parët tanë të mirë . Vërtet , fëmijët janë një dekor i bukur në murin e umetit islam . Umeti ka nevojë më së shumti për ta , ashtu që të nxjerrë në pah burra e gra shembullorë , të cilët do ta bartin mesazhin e Islamit dhe sunetin e të Dërguarit ( lavdërimi dhe paqja e All – llahut qofshin mbi të ) . Në këtë libër janë përfshirë tregime , të cilat kryesisht janë të bazuara në ngjarje të vërteta duke filluar nga koha e të Dërguarit tonë , Muhammedit ( lavdërimi dhe maqja e All – llahut qofshin mbi të ) , e shokëve të tij , gjeneratave të mëpas eine kohën tonë . Nëpërmes këtyre ngjarjeve , autori ka mëtuar që të vë virtytet e larta njerëzore dhe në anën tjetër të na e kujtoj ata që bëjnë të liga i pret një përfundim i keq .

Kategoritë

Tregime për fëmijë

CHF24.90

Add to Cart