Urtësia në bindje ndaj urdhëresave të Allahut

CHF28.00

S’ka stok

Myslimani duhet të jetë një njeri që pajtohet me urdhëresat e Zotit dhe përpiqet me shumë kujdes për të jetuar sipas moralit kuranor, paqes dhe harmonisë. Kurani shprehet: “…Punoni punë të mira…mos kërkoni të shkaktoni mizori në tokë! Zoti nuk i do mizorët.”( 16: 76)

Titulli: Urtësia në bindje ndaj urdhëresave të Allahut
Autor: Shejhul Islam Ibën Tejmije
Hadithet i ka zgjedh dhe komentuar: Ebu Umad Es-Sahavi
Përkthyes: Agim Avdiu
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktura fetare: Abdyl Fuga
Redaktura gjuhësore: E. Bakollari
Kopertina: Ensart Design
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Shtypi: FocusPrint
Numri i faqeve: 458
Formati: B5, kopertina të forta
Botues: Klubi Studentor

Myslimani duhet të jetë një njeri që pajtohet me urdhëresat e Zotit dhe përpiqet me shumë kujdes për të jetuar sipas moralit kuranor, paqes dhe harmonisë. Kurani shprehet: “…Punoni punë të mira…mos kërkoni të shkaktoni mizori në tokë! Zoti nuk i do mizorët.”( 16: 76)

Burimi hyjnorë i islamit është Kurani që mbështet konceptet e moralit, dashurisë, mëshirës, përkushtimit, sakrificës, tolerancës dhe paqes. Një mysliman që i zbaton siç duhet këto parime në jetën e tij, është një njeri i sjellshëm, i drejtë,  i besueshëm dhe me të cilin është e lehtë të krijojmë marrëdhënie të mira. Ai përhapë dashuri, respekt, harmoni dhe kënaqësi te të gjithë ata që jetojnë pranë tij, ai nuk vret dhe as nuk vetëvritet, dhe largohet nga të këqijat ngase është i pajisur me bindje të thellë në përgjegjësin para Zotit. Kurani kërkon paqe nga njeriu edhe me veten e tij, duke i bërë me dije se begatit e dhuruara nga ana e Allahut janë begati e veçori që duhet vlerësuar e respektuar nga njeriu

Përmbajtja e librit:

Në islam me udhëheqje nënkuptohet ajo që feja i takon Allahut, Udhäheqja dhe caqet e saj, Rëndësia e udhëheqjes, Roli dhe detyra e udhëheqësit (muhtesibit), Namazi është detyrim i njohur, Disa detyrime të muhtesibit ndaj disa harameve, Sqarimi i të këqijave dhe rregulla të sheriatit lidhur me to, Kur duhet të kufizohen qmimet (tes’ir) dhe si është dispozita lidhur me këtë, Kur kemi mundësi që tregtarët t’i detyrojmë për shitje Farzi kifaje, Përse është ligjëruar udhëheqësia, Mashtrimet (në religjionet e ndryshme), Ajo me të cilën plotësohet urdhërimi në të mirë dhe ndalimi i sä keqes, Vërejtjet lidhur me dënimet materiale, Ndryshimi me forcë, Shpërblimi është sipas veprës, Rreth urdhërimit në të mirë dhe në ndalimin e së keqes, E mira e cila urdhërohet, E keqja që duhet ndaluar, Ata që urdhërojnë në të mirë, Urdhërimi në të mirë është dashuri ndaj të mirës dhe të dëshiruarit e të njëjtës, Urdhërimi në të mirë bähet vetëm me dituri dhe me mendjemprehtësi, Ai që urdhëron dhe që ndalon duhet, përveç diturisë, të dallohet me butësi dhe me durim, Dëgjueshmëria është arsyeja e butësisë, ndërsa bërja e gjynaheve është shkaktar i fatkeqësive, Shkaku i bërjes sä gjynaheve janë padrejtësia dhe padituria, Dëshira për autoritet dhe ngritje është rrënjë e padrejtësisë, Ndikimi i pasimit të dikujt tjetër, Nxitësit në të mirë dhe në të keqe, Durimi, bindja (jekin) dhe falja janë furnizime të atij që ndalon të keqen, Qortimi i koprracisë dhe i ligështisë është cilësia e përbashkët e të gjithë njerëzve, Suksesi i njeriut qëndron në trimëri dhe në bujari, Esenca e trimërisë është në durim, Janë katër lloje njerëzish, Që të pranohet ndonjë vepër, ajo duhet të jetë e sinqertë dhe në pajtim me sheriatin, Dhënia e mëkëmbësisë ndaj më të aftit, Zgjedhja e më të mirit në mesin e më të mirëve, Virtytet e më të mirit vlerësohen sipas llojit të mëkëmbjes, Si ta njohim më të aftin?, Çfarë bie në këtë grup?, Pasuria shtetërore, Padrejtësia e udhëhegësit dhe e shtetasit, Harxhimi dhe shpëmdarja, Definicioni i kufizimeve të allahut me denim, Dënimi për rebelim dhe për hajdutin e rrugëve, Lufta kundër banditëve, Dënimi i sheriatit për vjedhje (had es-serika), Dënimi i sheriatit për kurvëri (had ez-zina), Dënimi i sheriatit për dehje, Dënimi i sheriatit për shpifje (el-kazt), Dënimi i sheriatit si vërejtje (ta’zir), Xhihadi, Dënimi i sheriatit për vrasje, Hakmarrja për plagët, Hakmarja për nderin e lënduar-ofenduar (el-e’arad), Dënimi për shpifje (el-firje), Të drejtat e burrit dhe të gruas, Marrëdhëniet e ndërsjella, Rëndësia e pushtetit apo e udhëheqjes, etj…..

Kategoritë

Urtësia në bindje ndaj urdhëresave të Allahut

CHF28.00