Vendime të Akademisë së Fikhut Islam

CHF14.90

78 stok

Titulli: Vendime të Akademisë së Fikhut Islam
Autor: Këshilli Evropian për Fetva dhe Gjurmime
Përktheu: Bashkim ALIU
Recensent: Fehim ABAZI
Redaktor gjuhësor: Namir LAPARDHAJA
Korrektor: Agim ABAZI
Faqosja & Kopertina: Jusuf Aliu
Botues: SHB “Furkan ISM”
Tirazhi: 1000

Shkëputur nga libri:

Nëse vitrina e librit islam është përplot libra dhe studime nga fusha e fesë, ajo që ofron Akademia e Fikhut Islam përmes këtyre vendimeve, konsiderohet ixhtihad-ekspertizë shkencore kolektive, ngase këto vendime, nuk janë rezultat i studimit të një dijetari në fushën e profesionit të vet, por janë rezultat i një grupi dijetarësh muslimanë nëfusha dhe disiplina të ndryshme që plotësojnë njëra-tjetrën. Këta dijetarë vijnë nga vende dhe mjedise të ndryshme. Në tërësinë e vet, ky ixhtihad është përpjekje për të dhënë gjykim shkencor, nga aspekti i së drejtës islame, për çështjetë kësaj kohe, e cila karakterizohet si kohë e zhvillimit dhe e ndryshimit, e që prodhon probleme komplekse dhe të natyrave të ndryshme. Analizat e thella, krahasimi i argumenteve të mendimeve të ndryshme dhe marrja në konsideratë e nevojave, kanë qenë të vëna në peshojën e bazave të besimit dhe rregullave të fesë, pa bërë tolerancë të pa justifikuesh-me, dhe pa bërë konservatorizëm pengues.

Kategoritë

Vendime të Akademisë së Fikhut Islam

Vendime të Akademisë së Fikhut Islam