Virtytet e të Dërguarit salallahu alejhi ve selem

CHF8.00

S’ka stok

Shpresojmë se ky libër do të bëhet udhëzues për muslimanët që t`i njohin virtytet të Pejngamberit salallahu alejhi ve selem, si dhe do t`i motivoj që ta ndjekin rrugën etij, duke e zbukuruar veten me moralin e Tij.

Titulli: Virtytet e të Dërguarit salallahu alejhi ve selem
Titulli i origjinalit: Esh-Shemail En-Nebevijje vel Hasail El Mustafavijje
Autor: Imam Tirmidhi
Përktheu: Agim Abazi, Talha Kurtishi
Redaktorë: Rafet Zaimi
Vlerësimi i haditheve: Nasiruddin Albani në librin: Muhtesarush – Shemail El Muhamedijje
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Për botuesin: Bekir Halimi
Boton: Shtëpia Botuese NUN – Shkup

Shpresojmë se ky libër do të bëhet udhëzues për muslimanët që t`i njohin virtytet të Pejngamberit salallahu alejhi ve selem, si dhe do t`i motivoj që ta ndjekin rrugën etij, duke e zbukuruar veten me moralin e Tij.

Ky libër është i vecantë në lëmin e tij, dallohet për nga përfshirja e plotë të haditheve që flasin për këtë temë dhe nga rradhitja e tyre. Gjatë përpilimit autori ndjek një metodë të jashtëzakonshme duke e zbukuruar me hadithe në mënyrë artistike ashtu që ky libër konsiderohet prej dhuntive hyjnore. Ky libër u përhap në lindje dhe në perëndim..

Kategoritë

Virtytet e të Dërguarit salallahu alejhi ve selem

CHF8.00