Vlera e dijes dhe dijetarëve

CHF12.00

S’ka stok

Nuk është e rastësishme që fjala e parë e zbritur nga Kur’ani të jetë “Lexo”. Leximi është rruga që të çon në dije. Allahu i madhëruar është ai që mësoi njeriun të shkruaj me pendë, i mësoi atij atë që s’e dinte. Kjo mjafton për të vërtetuar qartë vlerën dhe pozitën që ka dituria në këtë fe të pastër.

Category:

Titulli: Vlera e dijes dhe dijetarëve
Autori: Ibën Kajjim el-Xheuzije
Përktheu nga Arabishtja: Mustava Albani
Lekturoi: Xhevat Maltezi
Redaktor teknik: Muhamed Bajrami
Për botuesin: Muhamed Bajrami
Botues: Shtëpia Botuese “Orient”

Nuk është e rastësishme që fjala e parë e zbritur nga Kur’ani të jetë “Lexo”. Leximi është rruga që të çon në dije. Allahu i madhëruar është ai që mësoi njeriun të shkruaj me pendë, i mësoi atij atë që s’e dinte. Kjo mjafton për të vërtetuar qartë vlerën dhe pozitën që ka dituria në këtë fe të pastër.

Kapitullin e diturisë, Imam Buhariu në librin e tij e rendit menjëherë pas kapitullit që flet per shpalljen dhe besimin. Kjo zgjedhje tregon per njohuri të e tij ne çështjet e fikhut.

Shumë dijetare të këtij umeti kanë shkruar reth diturisë libra të veçantë siç është libri i imam Ibn Abdul Berr-rrit “Përmbledhja e qartësimit të diturisë dhe vlerës së tij”

Ata që kanë shkruar per jetën e imam Ibn Kajjimit rendisin ne veprat e tij librin me titull ‘’Vlera e diturisë dhe dijetareve”. E pashë të dobishme që nga veprat e Ibn Kajjimit, të permbledh gjithçka që lidhet me tematikën e diturinë që të përmbush atë që Ibn Kajjimi ka dashur të tregojë ne këtë liber derisa të hgjetet dorshkrimi origjinal i tij.

Kategoritë

Vlera e dijes dhe dijetarëve

CHF12.00