Vlera e kohës te dijetarët

CHF9.00

4 stok

Koha është gjëja më me vlerë te të gjithë njerëzit. Por te dijetarët ka një rëndësi të veçantë. Allahu xh.xh., çdo sekondë të jetës së tyre e shpërblen shumëfish, në krahasim me kohën e ndonjërit prej nesh. Kjo sepse vlera e dijetarëve të ummetit tonë është shumë e madhe. Ata janë trashëgues të pejgamberëve. Në këtë libër trajtohet vlera e kohës në Kuran dhe në traditën profetike.

Titulli: Vlera e kohës te dijetarët
Autori: Abdul Fetah Ebu Gudde
Përktheu: Nig;jar Bajrami-Hoti
Lektor dhe korrektor: Ilir Hoti
Recensent: Prof. Shpata Hoti, Llokman Kamberi, Abdullah Mici
Përgaditja kompjuterike: Ilir Hoti
Ballina: Ilir Hoti
Botoi: Inter Rinia. Shkup

Koha është gjëja më me vlerë te të gjithë njerëzit. Por te dijetarët ka një rëndësi të veçantë. Allahu xh.xh., çdo sekondë të jetës së tyre e shpërblen shumëfish, në krahasim me kohën e ndonjërit prej nesh. Kjo sepse vlera e dijetarëve të ummetit tonë është shumë e madhe. Ata janë trashëgues të pejgamberëve. Në këtë libër trajtohet vlera e kohës në Kuran dhe në traditën profetike.

Këtu sillen edhe shembuj të sahabëve dhe tabiinëve dhe të selefus salih, se si ata e kanë menaxhuar dhe ruajtur kohën e tyre. Po ashtu trajtohet edhe pikëllimi i tyre për kohën e humbur dhe të kaluar kot. Leximi i këtij libri do të na shërbejë shumë në vlerësimin e kohës sonë, si në aspektin e adhurimit ashtu dhe në atë të punës. Lusim Allahun xh.xh që ti begatojë kohët tona dhe të ja na japë bereqet në kohën tonë.

Kategoritë

Vlera e kohës te dijetarët