Xhindet, Magjia – Shërimi me Kuran dhe Sunet

CHF26.00

S’ka stok

Përmbajtja e librit:
Xhindet dhe shejtanët, Krijimi i xhindeve dhe shejtanëve, Argumentet nga Kurani për ekzistimin e xhindeve, Urtësia në krijimin e shejtanit ….

Titulli: Xhindet, Magjia – Shërimi me Kuran dhe Sunet
Autor: Saimir Bulku
Redaktorë: Orjeta Deda
Mr. Lulzim Beqiri
Redaktor gjuhësor: Behram Mehmeti
Ballina: Dorlir Kraja
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botim i dytë i përmirësuar

Përmbajtja:
Xhindet dhe shejtanët, Krijimi i xhindeve dhe shejtanëve, Argumentet nga Kurani për ekzistimin e xhindeve, Urtësia në krijimin e shejtanit, Përse Allahu e krijoi shejtanin, Bota jomateriale e xhindeve realisht ekziston, Jetë, por e panjohur për ne Xhindet janë të obliguar dhe përgjegjës për veprat e tyre (mukel-lefinë), Xhindet besimtarë i pret xheneti, xhindet pabesimtarë i pret dënimi, Llojet e klasifikimit të xhindeve Ibn Abasi thotë se krijesat janë katër llojesh, Vendbanimet e Xhindeve, Xhindet e shtëpive,
Shoqëruesi prej xhindeve (Karini), Cilësitë e xhindeve, Pushteti dhe fuqia, Paaftësia dhe dobësia, Xhindet hanë edhe pinë, Xhindet martohen dhe lindin, Xhindet martohen edhe me njerëz, Xhindet muslimanë transmetojnë hadithe, Xhindet muslimanë predikojnë (vaizë), Besimet e Xhindeve, Xhindet kanë frikë nga njeriu Kurani dhe dhikri ndikojnë fuqishëm tek trupat e Xhindeve, Mundësia e pamjes së Xhindeve dhe paraqitja e tyre fizike, Disa kafshë që shohin shejtanin, Ndikimi i Xhindeve te njerëzit
Xhindi e dëmton njeriun, Të shkelurit, Sëmundjet që i shkaktojnë Xhindet, Kolera është sëmundje nga Xhindet, Ademi a.s. dhe Iblisi i mallkuar, Hyrja e Ademit a.s. në xhenet,
Pema e ndaluar, Roli i shejtanit në mashtrimin e njeriut, Ademi a.s. dhe gjynahu i parë, Kush është Iblisi, Iblisi është koka e shejtanëve, Kur Iblisi e di se do të shkojë në xhehenem, pse ngul këmbë në kufrin e tij, Ajetet ku përmendet shejtani (në shumës), Rrëfenja Biseda e Nuhut a.s. me Iblisin e mallkuar, Biseda e Jahjas a.s. me Iblisin e mallkuar, Biseda e Musait a.s. me Iblisin e mallkuar, Biseda e Isait a.s. me Iblisin e mallkuar, Biseda e Abdul Kadir Xhejlanit me Iblisin, Biseda e një dijetari me Iblisin e mallkuar, Shkolla e Iblisit Mësimi i parë, Mësimi i dytë Mësimi i tretë, Veprimet e shejtanit, Mënyra e zvogëlimit të gjynahut në sytë e njeriut, Harrimi i Allahut Adhurimi i shejtanit, Hapat që ndjek shejtani drejt kufrit-mohimit, Ajetin e Kuranit, të cilin kur e dëgjoi Iblisi qau, Premtimet e shejtanit, Shoqëruesit e shejtanit, Shoqëria e Iblisit të mallkuar, Ithtarët e shejtanit të mallkuar, Mallkimi i shejtanit, Dijetarët janë unanim se janë dy lloje shejtanësh, Shtigjet e depërtimit të shejtanit, Mbjellja e frikës te njeriu,
Ngatërresa dhe futja e armiqësisë në mesin e muslimanëve, Pengimi nga dhikri (përmendja e Allahut), Hidhërimi dhe epshi, Ngutja dhe mosverifikimi i lajmeve, Ngrënia e tepërt, Përtacia në adhurime (ibadete) dhe veprimi i të ndaluarave (harameve), Angazhimi me gjëra të lejuara e lënia e ibadeteve, Angazhimi në atë që është e vlefshme nga ibadetet dhe lënia e asaj që është më me vlerë, Ndër gjynahet e mëdha që shejtani e përdor si shteg të tijin është edhe kamata, Shoqëria e keqe, Zbukurimin e gjynahut, Vesveset, Emërtimi i gjynaheve me emra të bukur, Lakuriqësia armë e shejtanit, Zbulesa të ndalon nga hyrja në Xhenet, Zbulesa është shenjë e prishjes së natyrshmërisë, Zbulesa të shpie deri tek largimi nga mëshira e Allahut, Zbulesa krahasohet me gjynahet më të mëdha, Zbulesa e shpie femrën deri në zjarr, Zbulesa dhe pasojat e rënda të saj, Zemërimi i tepërt llaçet bazuar në veprime kundër zemërimit, Humbja e shpresës nga mëshira e Allahut, Shqetësime të kota Largimi nga feja, Mendimet e padobishme, Cilat janë shkaqet që e pengojnë të menduarit e dobishëm, Mjetet mbrojtëse nga shejtani i mallkuar, Mbeshtetemi tek Allahu xh.sh. që të na ruaj prej dëmit të shejtanit, Mbikqyrja e Allahut në zemër, Zgjidh për veten tënde shoqërinë e mirë, Ngrije kokën përpara dhe filloje ditën tënde, Lutju Allahut që ta largojë këtë vesvese dhe cytje, Mos merrni shejtanin tuaj të brendshëm në punë, Çelësi është ndryshimi i perspektivës, Dinakëria e shejtanit është e dobët, Sekreti se si t’i ikim shpresave të kota dhe pëshpëritjeve të shejtani, Kujdes nga armiku yt shejtani, Magjia, Magjia në kuptimin e saj gjuhësor, Magjia realizohet Historia e sihrit – magjisë, Sihri-Magjia në historinë e qytetërimeve më të njohura, Magjia në Babiloni, Magjia në Egjipt, Magjia në Indi, Kinë, Greqi dhe tek Izraelitët, Historiku i errët i magjisë, Argumentet për egzistimin e magjisë, Argumente nga Kurani i Shenjtë, Argumentet nga suneti për egzistimin e magjisë, Kuptimi i Hadithit, Shejtanët dhe magjia, Të fshehtat që mund të përcjellin shejtanët, A lejohet mësimi i magjisë, Kontrata e magjistarit me shejtanin Llojet e magjisë-sihrit, Magjia e ngatërresave, imagjinatave dhe e shpirtrave të fortë, Vërtetimi i llojeve të magjisë, Gjykimi për magjinë në Sheriatin Islam, Dënimi i magjistarit për bërje magjie-sihri, Juristët këtë e arsyetojnë me argumentet vijuese, Magjia me të cilin bëhet gjynah i madh etj….

Kategoritë

Xhindet, Magjia - Shërimi me Kuran dhe Sunet

CHF26.00