Xhuzi Amme dhe surja El-Fatiha në gjuhën shqipe

CHF5.50

S’ka stok

Kurani i shenjtë është Libri i Zotit, i zbritur si këshillë dhe udhëzim për të gjithë njerëzirnin, për çdo kohë. Ai është shpallur në një gjuhë arabe elokuente dhe me një stil të tillë elegant, që e bëjnë shumë tërheqës e të këndshëm për lexuesin dhe dëgjuesin. Për shkak të kombinimit të thellësisë së kuptimeve të tij me elokuencën, stilin dhe ritmin, Kurani është quajtur “Mrekullia e mrekullive” ose “Mrekullia e vazhdueshme e Profetit Muhamed (a.s.) “.

Category:

Titulli: Xhuzi Amme dhe surja El-Fatiha në gjuhën shqipe
Përgaditi për botim: Insituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetrimit Islam
Konceptimi grafik & faqosja: Ermelinda Agalliu

Kurani i shenjtë është Libri i Zotit, i zbritur si këshillë dhe udhëzim për të gjithë njerëzirnin, për çdo kohë. Ai është shpallur në një gjuhë arabe elokuente dhe me një stil të tillë elegant, që e bëjnë shumë tërheqës e të këndshëm për lexuesin dhe dëgjuesin. Për shkak të kombinimit të thellësisë së kuptimeve të tij me elokuencën, stilin dhe ritmin, Kurani është quajtur “Mrekullia e mrekullive” ose “Mrekullia e vazhdueshme e Profetit Muhamed (a.s.) “.
Vetë fjala arabe “Kur’an” do të thotë lexim. Pra Kurani është “Leximi hyjnor” i Islamit dhe pikërisht për këtë qëllim ekziston. Në traditën islame, Kurani është lexuar përgjithësisht me zë të lartë, më së shumti nga kujtesa e lexuesit, pas një përgatitjeje të plotë. Kjo është metoda e zakonshme e riprodhimit të Librit të shenjtë.
Ashtu siç theksohet në suren El-Kamar, vargu 17, Kurani është një libër i lehtë per t’u mësuar dhe mbajtur përmendësh. Por është shumë e rëndësishme që leximi dhe mësimi i tij të bëhet në mënyrë të saktë, ashtu siç e urdhëron Zoti të Dërguarin e Tij, kur i thotë “,..dhe lexoje Kuranin ngadalë dhe qartë!” (El-Muzzermmil: 4). Këtë metodë leximi Profeti Muhamed (a.s.) ua mësonte shokëve të tij dhe ata ua përcollën brezave të mëpasshërn e kështu me radhë, derisa erdhi në kohën tonë, tashmë e kodifikuar dhe e njohur me emërtimin Ahkam el-texhwid (Rregullat e leximit të Kuranit).

Rëndësia e recitimit sipas këtyre rregullave buron nga fakti se leximi i sakte i Kuranit ështe rit adhurimi në vete, si dhe pjesë themelore e ritualit të faljes. Në traditen islame, per leximin e plotë të Kuranit ështe caktuar një periudhë kohore një mujore. Kështu, çdo besimtar musliman që nis të lexoje Kuranin, eshtë mirë ta përfundojë lexirnin e tij brenda tridhjetë ditëve. Kjo gjë zbatohet veçanërisht në muajin e Ramazanit. Për arsye lehtësimi, dijetarët e kanë ndarë Kuranin në tridhjetë pjesë, në mënyrë që secila pjesë (xhuz) të lexohet brenda një dite. Këto pjesë emërtohet kryesisht sipas fjalës me të cilën nis.

Ështe bërë praktikë që memorizimi dhe mësimi i leximit të Kuranit për fillestarët, të nisë me pjesën e tridhjetë, e cila njihet si El-Xhuz’ Amma ose Xhuzi Amme. Kjo bëhet për faktin se ky Xhuz përmban suret më të shkurtra, të cilat është më e lehte të lexohen dhe të mësohen përmendësh. Botimin e kemi shoqëruar me përkthimin shqip te kuptimeve të sureve qe permban ky Xhuz, në mënyrë që lexuesi shqiptar, i cili nuk e njeh gjuhën arabe, perveçse të arrijë të lexoje suret, të arrijë të kuptojë edhe mesazhet e tyre. Në këtë mënyrë do të plotësohet më së miri porosia hyjnore e leximit të Librit të shenjtë ashtu siç duhet.

Kategoritë

Xhuzi Amme dhe surja El-Fatiha në gjuhën shqipe

CHF5.50