Zad el Mead – Përgaditja për Ahiretin, komplet prej 5 vëllimesh

CHF149.00

S’ka stok

Ky është libri dhe kryevepra e njërit prej dijetarëve më të shquar dhe më të pranuar nga muslimanët ndër shekuj. Libri pesë-vëllimesh titullohet “Zad el-Mead (Përgatitja për Ahiretin) e dijetarit Ibn Kajjim el Xheuzijje.

Titulli: Zad el Mead – Përgaditja për Ahiretin, komplet prej 5 vëllimesh
Autor: Ibn Kajim el Xheuzije
Botues: Nektar

Libri i parë: Jetëshkrimi dhe namazi i Pejgamberit.
Përkthyen: Ismail Bardhoshi & Eduart Jaho & Bledar Tefik Haxhiu
Nr. i faqeve: 430

Libri i dytë: Fikh el Ibadat (zekati, agjërimi dhe haxhi)
Përkthyen: Imail Bardhoshi & Uthman Agolli
Nr i faqeve: 456

Libri i tretë: Fikhu i betejave
Përktheu: Uthman Agolli
Nr. i faqeve: 760

Libri i katërt: Mjeksia e të Dërguarit
Pëktheu: Ilir E. Haxhiaj
Nr i faqeve: 352

Libri i pestë: Legjislacioni islam (normat juridike civile, penale dhe vendimet gjyqësore)
Përktheu: Ismail Bardhoshi
Nr i faqeve:808

Ky është libri dhe kryevepra e njërit prej dijetarëve më të shquar dhe më të pranuar nga muslimanët ndër shekuj. Libri pesë-vëllimesh titullohet “Zad el-Mead (Përgatitja për Ahiretin) e dijetarit Ibn Kajjim el Xheuzijje.

Në këtë libër, autori, Allahu e mëshiroftë, ka përfshirë gjithçka që lidhet me udhën, sjelljen dhe sunetin e Pejgamberit a.s., qoftë në çështjet e tij të përgjithshme apo në çështjet e tij të veçanta. Ai ka rrëfyer gjerësisht fazat e jetës së tij dhe të gjitha ngjarjet dhe çështjet që e shoqëruan atë dhe që duhet t’i njohë mirë çdo musliman. Ashtu si në të gjitha librat e tij, edhe në këtë libër autori dallon me përpilimin cilësor dhe të përsosur, si dhe me trajtimin e të gjitha anëve që kanë të bëjnë me temën në diskutim, duke mos lënë gjë për të shtuar studiuesit që vijnë pas tij.

Në këtë libër autori ka cekur dhe çështjet kryesore të shumicës së kapitujve të fikhut (jurisprudencës islame). Ndonjëherë, duke marrë parasysh rëndësinë e disa çështjeve, ai i trajton ato gjerësisht, duke përmendur qëndrimet e dijetarëve, argumentet dhe arsyet e secilës palë, dhe pas një analize të hollësishme e objektive zgjedh mendimin për të cilin mendon se është më i fortë në argument apo më i mundshëm. Dhe për këtë arsye, ky libër shërben edhe si referencë në çështjet e fikhut, madje edhe të fikhut “mukaren” (krahasues). Ndër veçantitë e këtij libri në sferën e fikhut është edhe fakti se të ndihmon në kuptimin dhe rrënjosjen e çështjeve të fikhut, pasi autori i nxjerr ato nga ajetet, hadithet dhe ngjarjet e jetës së Pejgamberit a.s. të cilat zakonisht i përmend në fillim të çdo kapitulli dhe pastaj përmend normat ligjore që dalin prej tyre. Një veçanti tjetër është se autori përpiqet t’i lidhë normat ligjore me parimet e Islamit dhe rregullat e përgjithshme të jurisprudencës islame, duke përmendur thelbin e çështjeve ligjore, shkakun dhe synimin e tyre, qoftë i veçantë apo i përgjithshëm.

Kategoritë

Zad el Mead - Përgaditja për Ahiretin, komplet prej 5 vëllimesh

CHF149.00