Bazat e pedagogjisë Islame

CHF21.90

3 stok

Fëmija i periudhës së sotme shkollore, pothuajse nga të gjitha anët është i rrethuar me kultura të ndryshme, të cilat edhe konfrontohen ndërmjet veti, vendstrehime të neveritshme, qytetërime rivale, kundërshtarë të armiqësuar dhe shumë kundërthënie tjera. Ky ambient e fundos fëmijën në thellësitë e errëta të deteve ku ndeshen të gjitha ato rryma, ndërsa aty fëmija i ngratë në ato thellësi, të mbuluar me valët njëra mbi tjetrën, mbi të cilët janë retë shqelmon pothuajse, nuk mund të njoh as dorën e vetë. Çdo here kur ndaj tij zgjatet dora që dëshiron ta largojë prej aty, një dorë tjetër, më e fuqishme, më me ndikim dhe në pamje më tërheqëse, pa mëshirë e tërheq pas.

Titulli: Bazat e pedagogjisë Islame
Autor: Dr. Ali Abdul-Halim MAHMUD
Përktheu: Behxhet JASHARI
Redaktor gjuhësor: Namir LAPARDHAJA
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf SALIU
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Furkan Ism – Shkup

Fëmija i periudhës së sotme shkollore, pothuajse nga të gjitha anët është i rrethuar me kultura të ndryshme, të cilat edhe konfrontohen ndërmjet veti, vendstrehime të neveritshme, qytetërime rivale, kundërshtarë të armiqësuar dhe shumë kundërthënie tjera. Ky ambient e fundos fëmijën në thellësitë e errëta të deteve ku ndeshen të gjitha ato rryma, ndërsa aty fëmija i ngratë në ato thellësi, të mbuluar me valët njëra mbi tjetrën, mbi të cilët janë retë shqelmon pothuajse, nuk mund të njoh as dorën e vetë. Çdo here kur ndaj tij zgjatet dora që dëshiron ta largojë prej aty, një dorë tjetër, më e fuqishme, më me ndikim dhe në pamje më tërheqëse, pa mëshirë e tërheq pas.

Përmbajtja e librit: ISLAMI DHE FËMIJËT, POZITA E FËMIJËVE NË FAMILJE, Motivet e ndjenjave të karakterit të lindur njerëzor, Motivet e mjedisit njerëzor, Familja, Fisi më i gjerë, Fshat në shoqërinë rurale ose kuart në shoqërinë urbane, Në përgjithësi shoqëria, Vendlindja / atdheu, Bota arabe, Bota Islame, Shoqëria botërore muslimane dhe jomuslimane, Motivet e fesë Islame, BRENGA E ISLAMIT PER FËMIJËT, Detyrimet e etërve dhe nënave, Detyrimet e farefisit, Detyrimet e shoqërisë muslimane, EDUKIMI I FËMIJES MUSLIMAN, EDUKIMI SHPIRTËROR, Domethënia e shpirtit për njeriun, Si e edukon Islami shpirtin, Adhurimi ndaj All-Ilahut të Madhërishëm përmes faljes së namazeve të detyrueshme dhe atyre facultative, Leximi i Kur’anit, Dhikër – të përmendurit e All-llahut, Dua të ndryshme të pëlqyera, lbadetet e tjera jo të domosdoshme që pëlqen Islami, Vrojtim dhe përsiatje rreth asaj që e krijoi All-llahu me qëllim që të nxirret mësim dhe të merret qëndrim korrekt, EDUKIMI MORAL, Koncepti i etikës në Islam, Si e edukon Islami moralin, Dituria, Besimi, lbadeti (adhurimi), E lejuara dhe e ndaluara, Të pranuarit e të Dërguarit të All-llahut s.a.v.s. për model, Të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja, Shpjegimi i nocionit të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja, Detyra e përcaktuar nga All-llahu për Ummetin Islam që të urdhërojë në të mirë dhe të ndalojë nga e keqja, Kushtet dhe veprimet e bukura gjatë të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja, Kushtet dhe veprimet e bukura të atij që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja, Kushtet dhe veprimet e bukura që i përkasin atyre që urdhërojnë dhe ndalojnë, Përpjekja në rrugën e All-llahut, EDUKIMI INTELEKTUAL, Koncepti i edukimit intelektual, Si e edukon Islami mendjen, Çlirimi i mendjes nga besëtytnitë  mashtrimet nënshtrimet dhe nga imitimi i verbër, Hapja e rrugës për mendjen përmes së cilës ajo do të mund të ecë duke e mbrojtur atë nga ndonjë rrugë tjetër pasi All-llahu nuk e detyron askënd me atë që nuk mundet, Përcaktimi i metodës korrekte të shqyrtimit përmes mendjes dhe orientimi i saj

Kategoritë

Bazat e pedagogjisë Islame