E drejta Islame, Burimi dhe zhvillimi

CHF6.00

64 stok

“Supozoj, se është krejt e arsyeshme dëshira e gjeneratës së sotme të muslimanëve përparimtarë që sërish t’i interpretojnë parimet themelore juridike në dritën e përvojës së vet personale dhe kushteve të ndryshuara të jetës bashkëkohore. Kurani na mëson se jeta është proces i krijimit konstant progresiv, që kërkon që çdo gjeneratë, e udhëhequr por e papenguar nga puna e paraardhësve të vet, ka të drejtë të zgjidhë problemet e veta personale».”  (Muhamed Ikball)

 

Titulli: E drejta Islame, Burimi dhe zhvillimi
Titulli i origjinalit: Islamic Law, Its Scope and Equity
Autor: Seid Ramadan
Përkthyes : Dr. Sc. Selim Sylejmani
Editor: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Lulzim Lecaj
Recensentë: Iljaz Mustafa
Redaktor gjuhësor: Selim Sylejmani
Botues: Sh. B. Drita e jetës – Gjilan

“Supozoj, se është krejt e arsyeshme dëshira e gjeneratës së sotme të muslimanëve përparimtarë që sërish t’i interpretojnë parimet themelore juridike në dritën e përvojës së vet personale dhe kushteve të ndryshuara të jetës bashkëkohore. Kurani na mëson se jeta është proces i krijimit konstant progresiv, që kërkon që çdo gjeneratë, e udhëhequr por e papenguar nga puna e paraardhësve të vet, ka të drejtë të zgjidhë problemet e veta personale».”  (Muhamed Ikball)

Përmbajtja e librit:E drejta dhe religjioni, Përcaktimi i së drejtës islame, Procedimi i hulumtimit, Vështërsit gjuhësore, Klasifikimi juridik, Lajthimet themelore, Sheriati, Karakteristikat e jurispudencës islame, Ixhtihadi të gjykuarit përsonal, Shkenca juridike muslimane etj.

Kategoritë

E drejta Islame, Burimi dhe zhvillimi