Jasini dhe sure të zgjedhura nga Kurani

CHF5.00

S’ka stok

Suret janë në gjuhën Arabe, transkiptim ( me shkronja latine por kuptimi Arabisht, dhe të përkthyera në gjuhën shqipe

Categories: ,

Titulli: Jasini dhe sure të zgjedhura nga Kurani
Formati i vogël për xhepë.
Përgaditi: Gazmend Terziqi
Boton: Gami dhe Sira Prishtinë

Suret janë në gjuhën Arabe, transkiptim ( me shkronja latine por kuptimi Arabisht, dhe të përkthyera në gjuhën shqipe
Me të vërtetë Muhamedi salallahu alejhi ve selem është i dërguari i fundit dhe pasi për çdo të dërguar Allahu kishte përcaktuar mrekulli të ndryshme për ta që nëpërmes atyre mrekullive ti udhëzonte njerëzit drej shpëtimit dhe lumturisë, por me vdekjen e çdo të dërguari përfundonte edhe mrekullitë e tija.

Por pasi që Muhamedin alejhhiselam Allahu e dërgoi si të Dërguar për gjithë njerzimin deri në ditën e kijametit, Allahu zgjodhi një mrekulli që me të vërtet meriton tju rezistonte të gjitha kohrave deri në ditën e Gjykimit, All-llahu e zgjodhi Kur’anin si një mrekullitë përjetshme dhe burim i pashtershëm për mirëqenjen dhe dobin e njerëzve. Muhamedi alejhiselam ka thënë: më i miri prej jush është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.

Përmbajtja e librit:

Surja Jasin, Surja El – Fatiha, Surja El – Bekare ( 5 ajetet e para ), Ajetul Kursije ( Tespih Dova ), Amener Resulu, Surja Ed – Duha, Surja El – Inshira, Surja Et – Tin, Surja El – Alak, Surja El – Kadr, Surja El – Bejjine, Surja Ez – Zelzele, Surja El – Adijat, Surja El – Karia, Surja Et – Tekathur, Surja El – Asr, Surja El – Humeze, Surja El – Fil, Surja El Kurejsh, Surja El – Maun, Surja El – Kevther, Surja El – Kafirun, Surja En – Nasr, Surja El – Mesed, Surja El – Ihlas, Surja El – Felek, Surja En – Nas

Kategoritë

Jasini dhe sure të zgjedhura nga Kurani

CHF5.00