Kujdesi për të porsalindurin

CHF21.90

13 stok

Një fjalë e mirë, sjellë shumë begati, sevape dhe mirësi. Këtë më së miri e sqaron dijetari i mirënjohur, doktori i zemrave, Ibn Kajim el Xhevzije, në librin “Kujdesi për të porsalindurin”…

Titulli: Kujdesi për të porsalindurin
Titulli i origjinalit: Tuhfetul-mevdud bi ahkamil-mevlud
Autor: Ibn Kajim el Xhevzije
Referencat dhe verifikimi i haditheve: Muhamed Nasirudin el-Albani
Shqipëroi nga boshnjakishtja: Agim Avdiu
Krahasoi me origjinalin dhe redaktoi: Fadil M. Musliu
Redaktor gjuhësor: Ejub Musa
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Dëshmia & Sira

Një fjalë e mirë, sjellë shumë begati, sevape dhe mirësi. Këtë më së miri e sqaron dijetari i mirënjohur, doktori i zemrave, Ibn Kajim el Xhevzije, në librin “Kujdesi për të porsalindurin”…

Ky libër është një prej librave më me vlerë që është shkruar në këtë lëmi. Autor i këtij libri është dijetari i madh islam Ibn Kajim el Xhevzije, i cili në mënyrë të shkëlqyer dhe të kapshme i mblodhi rregullat e fëmijës së porsalindur dhe dispozitat e sheriatit që kanë të bëjnë me të. Ky libër është i mirënjohur te muslimanët dhe shumë i pranuar në mesin e tyre dhe padyshim është një referencë e rëndësishme për kërkuesit e diturisë. Dijetari islam Ibn Kajim el Xhevzije e elaboroi këtë lëndë në mënyrë shkencore, ku përdori argumentet nga dy burimet kryesore Kurani dhe Suneti i Muhamedit a.s. si dhe nga dijetarët e kësaj lëmie, qofshin ata muslimanë apo jomuslimanë.

Kategoritë

Kujdesi për të porsalindurin