Përmbledhje punimesh nga jurisprudenca Islame

CHF18.90

9 stok

Në këtë libër përfshihen një sërë artikujsh të trajtuara nga kënvështrimi i jurisprudencës islame dhe trajtohen edhe një sërë fenomenesh bashkëkohore me të cilat ballafaqohet popullata islame- shqipfolëse. Shpresoj që edhe ky botim je jetë i mirëpritur dhe frytdhënës për besimtarët islam.

Titulli: Përmbledhje punimesh nga jurisprudenca Islame
Autorë: Jusuf Zimeri
Recensentë: Mr. Taxhedin Bislimi
Lektor: Qerim Isufi
Redaktor: Zulhixhe Zimeri
Botues: Biblioteka ‘‘Mendimi‘‘ – Llojan

Në këtë libër përfshihen një sërë artikujsh të trajtuara nga kënvështrimi i jurisprudencës islame dhe trajtohen edhe një sërë fenomenesh bashkëkohore me të cilat ballafaqohet popullata islame- shqipfolëse. Shpresoj që edhe ky botim je jetë i mirëpritur dhe frytdhënës për besimtarët islam.

Kategoritë

Përmbledhje punimesh nga jurisprudenca Islame